Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Ta domena jest na sprzedaż! Zadzwoń!


- 1 pozycja w google.pl na hasło certyfikaty energetycze
- 1 pozycja w google.pl na hasło certyfikat energetyczy
- 4 pozycja w google.pl na hasło świadectwo energetycze
- 4 pozycja w google.pl na hasło świadectwa energetycze
- 7 pozycja w google.pl na hasło audyty energetycze
- Wysokie pozycje na wiele innych haseł
- Zadzwoń i dowiedz sie więcej. Kontakt >>

Kurs "Świadectwa energetyczne" dla osób indywidualnych!

Jedyny termin w tym roku! Zaczynamy 15 czerwca!

Są założenia do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Założenia do ustawy o charakterystyce energetycznej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło na swojej stronie założenia do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Do 13 kwietnia będą trwały konsultacje, do których zostało zaproszonych ponad 80 organizacji branżowych i instytucji. Ustawa jest transpozycją europejskiej dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku znanej jako RECAST. Świadectwa energetyczne zyskają drugie życie.

RECAST jest rozszerzeniem wymagań zapisanych w dyrektywie EPBD z 2002 roku. Bruksela wymaga – a ma to związek ze zobowiązaniami redukcji emisji CO2 - aby do końca 2020 roku wszystkie nowo wznoszone budynki miały prawie zerowe zużycie energii. Świadectwa energetyczne będą wymagane podczas umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Już w styczniu tego roku, podczas targów BUDMA podsekretarz Janusz Żbik z MTBiGM mówił o głównych założeniach do nowej ustawy. Teraz Ministerstwo już oficjalnie proponuje zapisy ujęte w osobnej ustawie implementujące do polskiego prawodawstwa zapisy z RECAST. Najważniejsze to oczywiście egzekwowanie obowiązku certyfikacji w obrocie pierwotnym i wtórnym oraz pełna informacja o sporządzonych świadectwach energetycznych i przeglądach instalacji.

Polska jest zobowiązana do wdrożenia ustawy do stycznia 2013 roku.

Certyfikaty energetyczne do kontroli!

Certyfikaty energetyczne do kontroli Od stycznia 2009 roku, kiedy to zaczęły obowiązywać w polskim prawie budowlanym certyfikaty energetyczne, nie brakuje chętnych do ich wystawiania. Każdy nowy budynek przed oddaniem do użytkowania musi taki certyfikat posiadać. Dotyczy to też budynków, które uległy przebudowie. Obecnie żadne mieszkanie, czy dom z rynku pierwotnego nie może zostać sprzedane bez certyfikatu energetycznego. Sprawa ma się podobnie, jeśli chodzi o rynek wtórny – gdy ktoś chce sprzedać, bądź wynająć mieszkanie, musi do umowy dołączyć certyfikat. Inaczej może ona zostać w jednym i drugim przypadku unieważniona. webhost

Specjaliści z branży uskarżają się niestety na niską jakość obecnie wystawianych certyfikatów. Prócz obowiązku wystawiania certyfikatów budynkom, jaki nałożyła na nas dyrektywa Unii Europejskiej, nie istniały do tej pory żadne mechanizmy, które odpowiadałby za ich rzetelność. Ale to ma się zmienić, gdyż Unia wprowadziła nową dyrektywę, która m.in. zaostrza kary za brak certyfikatów, bądź ich wątpliwą jakość... więcej>>

Szkolenie jubileuszowe w promocyjnej cenie! 1.480 PLN tylko 990 PLN!

Świadectwa Energetyczne - szkolenie z dofinansowaniem Tylko jedno takie szkolenie!
Z okazji dwulecia certyfikacji w Polsce!

Przyjdź i zdobądź uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych w niższej cenie. Taka okazja zdarza się raz na dwa lata!

Ruszyły szkolenia dofinansowane z EFS

Świadectwa Energetyczne - szkolenie z dofinansowaniem Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie dotyczny zarówno szkolenia jak i egzaminu w ministerstwie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują komercyjne oprogramowanie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy uczestnik otrzyma obiad. Osoby zamieszkałe poza miastem będą miały opłacony nocleg. Zapraszamy!
Niebawem również szkolenia dofinansowane dla inżynierów z uprawnieniami budowlanymi!

Ustawa o efektywności energetycznej

Projekt ustawy o efektywności energetycznej, świadectwo efektywności energetycznej

Podwyższenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji oraz zmniejszenie zużycia energii to główne cele projektu ustawy o efektywności energetycznej, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument określający ramy prawne działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej MG skierowało 29 maja br. do konsultacji międzyresortowych.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, narodowy cel wzrostu efektywności energetycznej na kolejnych 9 lat.

W myśl przepisów wiodącą rolę w oszczędnym gospodarowaniu energią odgrywać będzie administracja publiczna. Poszczególne urzędy i instytucje zobowiązane zostaną do zaoszczędzenia w ciągu roku nie mniej niż 1 procenta średniego zużycia energii. O podejmowanych działaniach i osiąganych efektach będą informować na swoich stronach internetowych.

Ustawa wprowadzi także mechanizmy wsparcia. Będzie to m.in. system tzw. białych certyfikatów, potwierdzających przeprowadzenie przedsięwzięć proefektywnościowych skutkujących określoną ilością zaoszczędzonej energii.

Świadectwo efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą opracowany zostanie szczegółowy katalog przedsięwzięć prooszczędnościowych, za które będą przyznawane świadectwa efektywności energetycznej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania zostanie upoważniony Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wynikające z nich prawa majątkowe będą zbywalne i będą podlegały obrotowi na towarowej giełdzie energii.

Przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe będą miały obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wielkość tego obowiązku zostanie określona w drodze rozporządzenia. Świadectwa efektywności energetycznej będzie można uzyskać tylko za przedsięwzięcia, które charakteryzują się najwyższą efektywnością ekonomiczną.

W opinii ekspertów MG wejście w życie ustawy o efektywności energetycznej będzie zachętą nie tylko do oszczędzania energii, ale także do tworzenia nowych podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie najwyższych standardów efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej

Projekt ustawy o efektywności energetycznej implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Stanowi także realizację, przyjętego przez Radę Europejską 9 marca 2007 r., celu określanego jako 20-procentowe obniżenie zużycia energii w UE do 2020 r. w stosunku do przewidywanego zużycia.

Zapoznaj się z treścią projektu wprowadzającego nowe świadectwo energetyczne (świadectwo efektywności energetycznej):
Projekt Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 6 wrzesnia 2010
Krajowy Plan Dzialań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP)

Ustawa o efektywności energetycznej wymusi oszczędność energii

Ustawa o efektywności energetycznej Jednostki publiczne powinny od 2010 roku zużywać o 1 proc. mniej prądu niż w roku poprzednim. Przedsiębiorcy niemodernizujący urządzeń, instalacji i sieci będą uiszczać opłaty zastępcze. Resort gospodarki nie oszacował, jak proponowane zmiany wpłyną na ceny energii i ciepła, krytykują eksperci.

Jednostki sektora publicznego będą musiały już w 2010 roku zmniejszyć zużycie energii o 1 proc. w stosunku do tej, którą wykorzystały w tym roku. W każdym kolejnym roku mają redukować zapotrzebowanie na energię o kolejny 1 proc. Takie obowiązki wynikają dla naszego kraju z dyrektywy unijnej w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii. Teraz obowiązki te znalazły się w przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projekcie ustawy o efektywności energetycznej, wprowadzającej nowe świadectwa energetyczne, która trafiła już do resortowych konsultacji.

Jeszcze w tym roku do obsługi tej ustawy powstanie nowy zawód audytora energetycznego, a na rynku pojawi się świadectwo energetyczne zwane świadectwem efektywności energetycznej, które będzie dowodem przeprowadzonych przedsięwzięć modernizacyjnych. Podmioty publiczne zostaną zobowiązane do audytu energetycznego... więcej>>

Perspektywy niesione przez ustawę o efektywności energetycznej i nowy zawód audytora

Nadchodzi nowy zawód - audytor energetyczny Wraz z wdrożeniem Ustawy o efektywności energetycznej (uee), w branży energetycznej pojawi się nowy zawód - audytor efektywności energetycznej. Czy specjalność ta przyniesie pozytywne rozwiązania dla sektora budowlanego? Jakie są ryzyka, plusy i minusy związane z zawodem audytora?

Według z art. 29 projektu ustawy, audytorem może zostać osoba spełniająca kilka podstawowych warunków. Musi posiadać zdolność do czynności prawnych, czyli mieć ukończone 18 lat oraz korzystać z pełni praw publicznych. Potencjalny audytor nie może być skazany za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu (np. kradzież), wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu... więcej>>

Forum Świadectwa Energetyczne

Łatwiej o pieniądze na ocieplanie budynków

Audytor oceni oszczędności energetyczne Uproszczone zostały procedury przyznawania państwowych dotacji do termomodernizacji budynków. Dnia 5 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wszystkie kluby poselskie głosowały za przyjęciem ustawy.

Ustawa wprowadza uproszczenie procedury przyznawania państwowego dofinansowania dla inwestorów zamierzających remontować budynki. Po jej wejściu w życie inwestor, który chce remontować budynek z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio, a nie - jak do tej pory - za pośrednictwem banku kredytującego... więcej>>

Audytor oceni oszczędności energetyczne

Audytor oceni oszczędności energetyczne Ustanowienie nowej profesji – audytora efektywności energetycznej – będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanej ustawy.
To jej przepisy określą zasady uzyskiwania uprawnień audytora. – Kandydaci do tego zawodu będą musieli przede wszystkim ukończyć szkolenie, w trakcie którego zdobędą fachową wiedzę na temat m.in. audytu efektywności energetycznej – mówi Krzysztof Wójcik z Kancelarii Stopczyk i Mikulski.

Projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Na posiedzenie rządu powinien trafić w pierwszym półroczu... więcej>>

Świadectwa energetyczne kurs

Ocena szkody ważniejsza od polisy ubezpieczeniowej

Ocena szkody ważniejsza od polisy ubezpieczeniowej Nikt nie ma doświadczenia, jak liczyć szkodę spowodowaną przez nierzetelnego certyfikatora energetycznego, który od 1 stycznia musi mieć polisę OC.

– Szkodę powstałą wskutek wystawienia błędnego świadectwa może ponieść zarówno zbywca, jak i nabywca domu czy lokalu. Sprzedający nieruchomość poniesie ją wówczas, gdy opierając się na wadliwym certyfikacie, za nisko ją wyceni. Z kolei kupujący dozna strat, gdy rzeczywiste koszty zużycia energii w lokalu będą wyższe niż koszty podane w wadliwym świadectwie – wyjaśnia Łukasz Obzejta, prawnik z Kancelarii Mikulski & Stopczyk... więcej>>

Ubezpieczenie OC dla certyfikatorów – plusy i minusy

OC dla certyfikatorów – plusy i minusy W ramach sierpniowej nowelizacji do ustawy Prawo budowlane rząd wprowadził od 1 stycznia br. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób sporządzających certyfikaty energetyczne. Już wtedy można było wskazać wiele problematycznych obszarów, wynikających z wprowadzenia tego obowiązku. W większości były to kwestie związane z udowodnieniem wystąpienia szkody i jej wpływu na zawartą umowę sprzedaży nieruchomości. Co się zmieniło do teraz...? więcej>>

Oblani ślą skargi na procedurę egzaminowania rzecznikowi praw obywatelskich

Oblani ślą skargi na procedurę egzaminowania rzecznikowi praw obywatelskich Osoby, które nie zdały egzaminu nadającego uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych, nie mogą się odwołać. Według RPO trzeba zmienić przepisy.

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od osób, które nie zdały egzaminów przyznających prawo do wydawania świadectw energetycznych.

Według nich stało się tak dlatego, że zadania egzaminacyjne zawierały błędy. Nie podoba im się także, że nie ma procedury odwoławczej, tj. sprawdzającej, czy mają rację czy nie.

Rzecznik uważa, że te skargi nie są pozbawione racji. Chodzi bowiem o to, że odmowa nadania uprawnień nie ma formy decyzji administracyjnej, nie można więc skorzystać z postępowania administracyjnego. W jego opinii brak możliwości kontroli odmowy nadania uprawnień do sporządzenia świadectw energetycznych nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Zawód audytora energetycznego jest zawodem reglamentowanym, objętym ochroną art. 65 konstytucji. Dlatego kontrola prawidłowości odmowy nadania uprawnień do sporządzania świadectw energetycznych powinna być sprawowana przez sąd, podobnie jak kontroluje on nadawanie uprawnień budowlanych oraz zasady egzaminu radcowskiego, adwokackiego i notarialnego... więcej>>

Będą kary za brak świadectw energetycznych

Będą kary za brak świadectw energetycznych Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania będzie musiało zawierać informacje o charakterystyce energetycznej. Za brak takich danych lub sprzedaż mieszkania bez świadectwa energetycznego będą groziły kary.

Wszystkie budynki sprzedawane lub wynajmowane na rynku pierwotnym i wtórnym będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Wskaźnik jakości charakterystyki energetycznej danego budynku będzie musiał być zamieszczony w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli właściciel takiego dokumentu nie przedstawi kupującemu, to zostanie ukarany. Takie zmiany w zakresie certyfikacji energetycznej budynków proponują Parlament Europejski i Rada Europy, które w grudniu przyjęły nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Oszczędność energii
– Poprawa efektywności energetycznej budynków to skuteczny sposób walki ze zmianami klimatu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego – mówi Andris Piebalgs, Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki energetycznej. ... więcej>>

Ministerstwo wyznaczyło terminy egzaminów na rok 2010

Nowe terminy egzaminów na świadectwa energetyczneMinisterstwo Infrastruktury wyznaczyło kolejne terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Szczegóły w zakładce Egzaminy.

Przejmij kontrolę nad wybranym województwem!

Przejmij władzę nad Twoim województwem

Chcesz więcej zleceń?
Mamy dla Ciebie ofertę nie do odrzucenia!

Ogłaszamy nabór partnerów sporządzających świadectwa energetyczne w całej Polsce!
Jak to będzie wyglądać?
Osoba lub firma poszukująca wykonawcy świadectwa energetycznego trafia w pierwszej kolejności do nas, wchodzi w zakładkę Zamów świadectwo energetyczne i znajduje tam właśnie Ciebie!

Tylko jedna osoba lub firma może działać na terenie danego województwa!

Dlaczego u nas?
- wyskakujemy pierwsi w Google.pl,
- u nas masz całe województwo wyłącznie dla siebie!
- możesz mieć nawet więcej niż jedno!
- sam ustalasz cenę Twojego zlecenia!
- zostajesz Partnerem Portalu ŚwiadectwaEnergetyczne.info!

Spiesz się! Jest coraz mniej województw!
Dowiedz się więcej>>

"Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami"

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

Nowość w naszym sklepie!

Książka powstała głównie z myślą o:
- studentach politechnik,
- inżynierach i architektach,
- osobach zawodowo wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej

Treść pracy odzwierciedla aktualny (tj. na wrzesień 2009 r.) stan przepisów prawnych i normalizacyjnych w zakresie omawianej tematyki.

W księdze przedstawiono tło związane z aktualnymi warunkami zużycia nieodnawialnych nośników energii oraz konieczności racjonalizacji ich wykorzystania. Omówiono podstawowe elementy polityki Unii Europejskiej obejmujące ochronę środowiska i oszczędność energii, w tym Traktat Wspólnoty Europejskiej i dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób wdrożenia prawa unijnego na gruncie krajowym. Przedstawiono podstawy fizyczne wymiany ciepła i powietrza w budynkach. Omówiono najważniejsze, z uwagi na certyfikację, normy ochrony cieplnej budynków, podając algorytmy i przykłady obliczeń charakterystyk cieplnych obudowy jako granicy bilansowania budynku... więcej>>


Nowelizacja wciąż sprzeczna z prawem

Nowelizacja Prawa Budowlanego sprzeczna z dyrektywą 27 sierpnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Została ona wymuszona na Polskim ustawodawcy Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pomimo licznych zalet posiada ona jedną, bardzo istotną wadę, która może wpłynąć negatywnie nie tylko na obrót nieruchomościami w kraju, lecz również na relacje Polski z Komisją Europejską.

Włączenie rynku wtórnego

Zacznijmy od pozytywów podjętej ustawy. Bardzo dużym plusem nowelizacji, która 18 września została podpisana przez Prezydenta RP, jest uregulowanie wymogu sporządzania świadectw energetycznych dla rynku wtórnego nieruchomości. Oznacza to, że w sytuacji sprzedaży czy przeniesienia prawa własności do budynku, lokalu mieszkalnego lub części stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową, z wyjątkiem prawa spółdzielczego, sprzedający jest zobowiązany do przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Tym samym określa to jednoznacznie konieczność sporządzenia świadectwa w przypadku sprzedaży nieruchomości... więcej>>
Pobierz treść nowelizacji

Nowelizacja prawa budowlanego ogłoszona

Nowelizacja Prawa Budowlanego ogłoszona Nowelizacja prawa budowlanego została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279). Większość przepisów tej ustawy wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, czyli 14 października. Art. 5 ust. 4a oraz art. 5(2) ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

Najważniejsze zmiany:
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową
lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu — zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową — wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
Nowelizacja nakłada również obowiązek na osoby wykonujące świadectwa energetyczne ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od stycznia 2010 roku.
Pobierz treść nowelizacji

Nowelizacja prawa budowlanego uchwalona - Pobierz jej treść

Nowelizacja Prawa Budowlanego uchwalona Certyfikat energetyczny będzie musiał być udostępniany przy sprzedaży czy wynajmie lokalu, a nie tylko "udostępniane do wglądu" - jak chciał Senat. W czwartek Sejm w głosowaniu odrzucił poprawkę Senatu do ustawy prawo budowlane.

Poprawkę Senatu zakwestionował Urząd Integracji Komitetu Europejskiego, który wskazał, że jest ona nie zgodna z przepisami unijnymi, gdyż "udostępnienie do wglądu" uniemożliwia np. zrobienie kopii czy też sprawdzenia jego prawdziwości.

Sejm zaakceptował pozostałe poprawki Senatu.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane zakłada, że świadectwa energetyczne budynków i lokali będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych... więcej>>

Świadectwa energetyczne kurs + repetytorium = 94% skuteczności w MI

Świadectwa energetyczne kurs

Dlaczego z nami?

- nasze szkolenia trwają 60 godzin,
- treść szkoleń wzbogacona jest o repetytorium przygotowujące do egzaminu (94% skuteczności),
- nasi wykładowcy podeszli do egzaminu ministerialnego i go zdali,
- dajemy niekomercyjny program do sporządzania świadectw energetycznych,
- kolejna edycja - 7 listopada.

Po co kurs?

Osoby, które ukończą nasz kurs, będą mogły podejść do egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury, którego zdanie daje możliwość sporządzania świadectw energetycznych.

Zdobyte uprawnienia mogą być źródłem dodatkowych dochodów nie tylko dla inżynierów, ale i dla osób związanych z nieruchomościami lub budownictwem tudzież ekonomią. O uprawnienia może się ubiegać każdy, kto ma wykształcenie magisterskie.

Szczegółowe informacje o kursach i zapisach znajdą Państwo w zakładce Kurs świadectwa energetyczne.

Przyjdź i dowiedz się wszystkiego o świadectwach energetycznych.
Kolejne wydanie szkolenia rozpoczyna się 19 września 2009 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!
Program kursu oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

Fakty na temat certyfikacji energetycznej

Fakty na temat certyfikacji energetycznej Prawie 100 procent architektów jest świadomych konieczności sporządzania charakterystyki energetycznej projektowanych budynków. Taka wiadomość nastraja optymizmem, szczególnie, że obowiązek ten funkcjonuje od stycznia 2009 roku. Te dane, jak i wiele innych, pochodzą z ankiety przygotowanej przez BuildDesk Polska, która została wypełniona przez użytkowników newsletterów popularnych internetowych serwisów branżowych.

Co czwarty architekt biorący udział w ankiecie nie widzi potrzeby sporządzania świadectwa energetycznego, choć jest w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków. Ponadto, niemal 32 procent architektów twierdzi, że nie są zadowoleni z obecnego kształtu przepisów. Być może należałoby zapytać samych architektów jak oni wyobrażają sobie dopełnianie swoich obowiązków, gdyż regulacje prawne za dobre uznaje niecała połowa badanych... więcej>>

Zmiany w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Zmiany w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego W czwartek (16.07.2009) Sejm wprowadził poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane, czego konsekwencją jest uszczegółowienie przepisów dotyczących świadectw energetycznych i zawodu audytora. Jest to kolejny etap prac nad tym dokumentem. Najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja to wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatu dla budynków i mieszkań na rynku wtórnym oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC dla audytorów.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pierwsze zmiany zostały wprowadzone 1 stycznia 2009, kiedy to uchwalono, że wszystkie budynki oddawane do użytku muszą mieć świadectwa energetyczne. Jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nowelizacja będzie wyjaśniała kilka zagadnień, które w ciągu pierwszych miesięcy działania ustawy okazały się niedoprecyzowane. Po pierwsze, obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego zostanie rozciągnięty na wszystkie budynki i mieszkanie będące w obrocie. Czyli nie tylko nowobudowane, jak to jest teraz, a także te będące na rynku wtórnym – wynajmowane i sprzedawane... więcej>>

Świadectwa Energetyczne Studia Podyplomowe - Rekrutacja rozpoczęta!

Świadectwa energetyczne studia podyplomowe Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe o kierunku "Audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków".

Zapraszamy na studia podyplomowe - "Audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków"

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie dowolnego kierunku i przygotowują do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w oparciu o ustawę Prawo Budowlane.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia wpis na listę audytorów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej bez konieczności zdawania egzaminu państwowego!

Zapraszamy do składania podań! Osoby, które zgłoszą się jako pierwsze, będą miały pierwszeństwo w rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia studiów - 26 września.

Więcej informacji o studiach podyplomowych>>

Strach przed egzaminem? Nasi wykładowcy już go zdali!

Powtórzenie do egzaminu Teraz chętnie podzielimy się z Wami wiedzą! Powiemy Wam jak zdać egzamin!
Zapraszamy na repetytorium przedegzaminacyjne:
Na zajęciach przedstawione będą szczegóły egzaminu zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Rozwiążemy krok po kroku zadanie egzaminacyjne przy uzyciu kalkulatora, dokładnie tak jak na egzaminie państwowym. Nasi wykładowcy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z egzaminem.

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe repetytorium przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury.
Z nami egzamin nie straszny!

Więcej o repetytorium przedegzaminacyjnym

Metoda do kosza?

Metoda obliczeń dobra czy zła? Każdy, kto ma coś wspólnego z energetyką w budownictwie, nie wątpi w konieczność wprowadzenia świadectw energetycznych. Proces legislacyjny, czy to na szczeblu parlamentarnym, czy też ministerialnym, pociąga za sobą pewne koszty. Są to koszty w sensie dosłownym oraz koszty społeczne. Powstaje więc pytanie o jakość stanowionego prawa, a dokładnie o stosunek ceny do jakości, czy mówiąc inaczej, jego ceny do przydatności dla obywateli. Do wprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków zmusza nas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Jej celem jest promowanie oszczędności energii dostarczanej do budynku w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wykorzystujących go zgodnie z jego przeznaczeniem. Dyrektywa, jak każdy akt tego typu, nakłada na Kraje Członkowskie UE jedynie ogólne ramy, według których powinny one postępować i pozwala w zakresie kontroli energetycznej budynków wprowadzać przepisy odpowiadające potrzebom i możliwościom na szczeblu krajowym. W przypadku Polski efektem końcowym tych dostosowań powinny być cztery akty prawne, z czego jeden w randze ustawy. Mam na myśli ustawę Prawo Budowlane oraz trzy rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące: warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, przepisów o projekcie budowlanym oraz metodzie obliczeń wskaźników określających jakość energetyczną budynku. Prawo budowlane, w zakresie dotyczącym certyfikatów energetycznych, zostało ogłoszone we wrześniu 2007 r., aby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009. Jego zadaniem jest wprowadzenie Dyrektywy Unijnej na grunt polski.

Wprawdzie dyskusje dotyczące poprawek w tej ustawie są bardzo gorące, ich wymiar jest jednak bardziej polityczny i samorządowo-zawodowy... więcej>>

Egzamin teoretyczny - odpowiedzi na przykładowe pytania

Niniejszym publikujemy odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne.
Zapraszamy do pobrania odpowiedzi

Egzamin praktyczny z certyfikacji energetycznej 6 kwietnia 2009 – relacje uczestników

Świadectwa energetyczne egzaminDzięki uprzejmości uczestników egzaminu praktycznego z dnia 6 kwietnia zebraliśmy dla Państwa kilka ciekawych szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu, treści zadań oraz kilka cennych uwag. Oto one:

Kandydaci rozmieszczeni są w sześciu rzędach, jest sześć osób pilnujących. Nie ma możliwości porozumiewania się. Uczestnicy egzaminu siedzą zgodnie z numerkami, które dostali wraz z potwierdzeniem przyjęcia na egzamin. Wg ogólnych zasad można mieć materiały, tj. normy rozporządzenia i warunki techniczne, jednak w rzeczywistości, jak wynika z wypowiedzi uczestników, można było mieć wszystko, ponieważ niektórzy mieli dość duże księgi z materiałami i nikt nie sprawdzał zawartości i treści tych materiałów. Nie można też zadawać szczegółowych pytań egzaminatorom, bo jak twierdzą osoby przystępujące do egzaminu „są oni laikami”. Niektórzy też mówili, że materiały nie są aż tak potrzebne, ponieważ bardzo dużo danych jest podanych w treści zadań.

Co do samego egzaminu: są 2 grupy A1 i A2. Jedna z nich z budynkiem szeregowym, 4 pietra z podłogą na gruncie. W drugiej zaś jest mieszkanie w budynku wielorodzinnym na 4 piętrze z 2 ścianami zewnętrznymi. W obu przypadkach, jak już wtajemniczeni wiedzą, nie trzeba liczyć chłodu (klimatyzacji) ani oświetlenia. Budynki są najprostszej postaci przykładem obliczeniowym świadectwa. Odpowiedzi cząstkowe wpisuje się w tabelkę na formularzu.

Jeśli zaistnieje potrzeba skorzystania z rozporządzenia w celu odczytania wartości z tabel, należy uwzględnić w obliczeniach górną granicę przedziału. Wszelkie wyniki należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku, co budziło kontrowersje, gdyż, jak mówią uczestnicy, niektóre liczby były zbyt małe, zatem zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku mogło zafałszować wynik końcowy. Przygotowując się do egzaminu należy zwrócić szczególną uwagę na wymiarowanie (wysokości) oraz mostki cieplne (płyta balkonowa), z relacji uczestników wynika, że potrafiły one przysporzyć problem... więcej>>

Audytor energetyczny – pierwszy stopień wtajemniczenia

Audyt energetyczny Do oszczędzania energii nikogo nie trzeba dziś namawiać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii powoduje, że coraz częściej zwracamy uwagę na poziom zużycia energii w naszych domach i miejscach pracy. Sprawia to, że rośnie zapotrzebowanie na doradców oraz audytorów energetycznych, czyli specjalistów zajmujących się efektywnością energetyczną.

Doradca energetyczny jest to specjalista posiadający szeroką wiedzę z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz energetyki. Doradca energetyczny powinien również posiadać określony zakres wiedzy ekonomicznej, głównie w zakresie kredytowania inwestycji i remontów. Główne zadania doradcy energetycznego to analiza źródeł energii, dobór ich wykorzystania oraz analiza i optymalizacja obiektu, mająca na celu obniżenie jego energochłonności. Usługi, jakie świadczy doradca energetyczny są związane z jednej strony z rosnącą świadomością konieczności oszczędzania energii w budynkach, z drugiej wchodzącą wkrótce w życie Dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz funkcjonującą w Polsce Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121) wraz ze zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 ( Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwaną Ustawą Termomodernizacyjną. To właśnie termomodernizacja była podstawą do rozwinięcia się auditingu energetycznego. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów opracowuje się audyt energetyczny.

Auditing energetyczny

Audyt energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji... więcej>>

Informacje egzaminie państowowym

Dla osób podchodzących do egzaminu w Ministerstwie Infrasruktury zebraliśmy wszystkie istotne informacje i umieściliśmy w jednym miejscu.
Oto one: Świadectwa energetyczne egzamin

Świadectwa energetyczne kurs

Świadectwa energetyczne kurs Rozpoczynamy nabór na kolejne edycje szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach.

Ukończenie naszego kursu i zdanie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury daje możliwość sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Zdobyte uprawnienia mogą być źródłem dodatkowych dochodów dla osób związanych z nieruchomościami lub budownictwem.

Miejsce szkolenia - Warszawa. Wkrótce szkolenia we Wrocławiu i Krakowie!
Szczegółowe informacje o kursach i zapisach znajdą Państwo w zakładce Kursy świadectwa energetyczne.

Kolejna edycja szkolenia rozpoczyna się 9 maja 2009. Zapraszamy również do pozostałych grup.
Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów oparty jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

Narzędzia wspomagające pracę doradcy energetycznego

Narzędzia wspomagające pracę doradcy energetycznego W kolejnym odcinku cyklu „Jak zostać doradcą…” przedstawimy w zarysie rodzaje programów komputerowych - ogólnie dostępnych i o węższym przeznaczeniu, ale za to dopasowanych do specjalistycznych działań profesjonalnych - z jakich mogą korzystać w swej pracy zawodowej doradcy energetyczni.

W dobie rozwijającej się informatyzacji procesów i działań budowlanych coraz większego znaczenia dla aktywności zawodowej doradcy energetycznego nabierają narzędzia wspomagające jego pracę. Mogą to być np. przyrządy pomiarowe, urządzenia do przetwarzania i przesyłania informacji, a przede wszystkim programy komputerowe. Ponieważ możliwy zakres analizy, symulacji, obliczania i weryfikacji poszczególnych elementów mających wpływ na kwestie związane z oszczędnością energii w budynkach jest bardzo obszerny, programy komputerowe wspomagające pracę doradcy energetycznego można podzielić na kilka kategorii. Dwie najważniejsze to:
• programy naukowe – symulacyjne (oparte na algorytmach metod numerycznych),
• programy inżynierskie (oparte na metodach normowych).
Jako osobną grupę narzędzi traktujemy narzędzia służące do przeprowadzania pomiarów właściwości energetycznych budynków, m.in. kamery termowizyjne, piezometry, różnego rodzaju mierniki i liczniki ciepła, mierniki innych postaci energii oraz mierniki temperatury.

Podstawowa pomoc

Wszelkiego rodzaju obliczenia czy symulacje odbywają się na podstawie założeń matematyczno-fizycznych i związanych z nimi algorytmów. Dlatego podstawowym programem, dzięki któremu można prowadzić prace, jest arkusz kalkulacyjny. Jednakże wymaga to przede wszystkim biegłej znajomości wszystkich metod obliczania i symulacji oraz umiejętności wprowadzenia takowych algorytmów w samym arkuszu. W związku z tym dla bardzo skomplikowanych wyliczeń i symulacji wskazane jest używanie nie indywidualnie definiowanych arkuszy kalkulacyjnych, a jednego z programów stworzonych w tym celu przez zespoły informatyków i fachowców z zakresu fizyki budynków skupione w profesjonalnych firmach specjalizujących się w tego typu zadaniach.

Dodatkowym ogólnodostępnym programem potrzebnym do przygotowania opracowań projektów konsultingowych jest edytor tekstu. Można za jego pomocą wyedytować treść raportu, sprawozdania i temu podobnych dokumentów. Jednakże narzucone urzędowo formy niektórych opracowań powodują, iż prostszym sposobem jest użycie programów służących do ich generowania „na gotowo”, już w formie prawnie wymaganej.

Programy symulacyjne

Jednymi z bardziej zaawansowanych i naukowych programów do obliczeń energetycznych są tzw. programy symulacyjne. Ich zadaniem jest analiza i modelowanie procesów fizycznych... więcej>>

Metodologia i świadectwa dla budynków z instalacjami chłodzącymi

Metodologia i świadectwa dla budynków z instalacjami chłodzącymi Jak pisaliśmy wcześniej nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej przedstawia i określa szczegółowo, w jaki sposób, za pomocą jakich wzorów i norm ma zostać sporządzone świadectwo oraz jak ma ono wyglądać.

Ustawodawca w ww. rozporządzeniu rozróżnił również dwa sposoby sporządzania świadectw dla budynków wyposażonych w instalację chłodzącą i bez owej instalacji. Przyjrzyjmy się zatem w jaki sposób wykonać świadectwo dla budynku wyposażonego w instalację chłodzącą.

Jak podaje załącznik numer 6 ww. rozporządzenia wartość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (wskaźnik EP) obejmuje sumę rocznego zapotrzebowania na energie pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocnicza oraz dodatkowo oświetleniem wbudowanym w przypadku budynków i części budynków użyteczności publicznej stanowiących samodzielna całość techniczno-użytkowa.

Dla obliczania zapotrzebowania na energie pierwotną dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określa załącznik nr 5 ww. rozporządzenia. Jako system chłodzenia przyjmujemy instalację obsługującą więcej niż jedno pomieszczenie.

Współczynnik EP

Wartość współczynnika energii pierwotnej dla budynków wyznacza się z sumy wartości rocznego zapotrzebowania na energie pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji (QP,H), rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system chłodzenia i wentylacji do chłodzenia pomieszczeń i powietrza (QP,C), rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system do podgrzania ciepłej wody (QP,W). więcej>>

Lista osób dopuszczonych do części pisemnej egzaminu w dniu 23 marca 2009 r.

Świadectwa energetyczne kursZnamy już listę osób, dopuszczonych do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do części pisemnej egzaminu w dniu 23 marca 2009 r.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną przesłane pocztą.

Oto lista osób dopuszczonych do egzaminu

Znamy już przykładowe pytania na egzamin państwowy!

Świadectwa energetyczne pytania na egzamin Mamy przyjemność przedstawić Państwu czterdziestopięciostronicową listę przykładowych pytań na egzamin do uprawnień!

Oto one: Lista przykładowych pytań na egzamin.


Kurs świadectwa energetyczne - ucz się od najlepszych!

Kolejne grupy szkoleniowe już otwarte! Więcej>>
To już kolejna edycja szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Ukończenie naszego kursu i zdanie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury otworzy możliwość sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Zdobyte uprawnienia mogą być dodatkowym źródłem dochodów dla osób posiadających wykształcenie magisterskie.

Miejsce szkolenia - Warszawa.
Szczegółowe informacje o zapisach na kursy znajdą Państwo w zakładce Kurs świadectwa energetyczne.

Kolejna edycja szkolenia rozpoczyna się 7 marca 2009. Zapraszamy na nasze kursy, również do pozostałych grup.
Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

UWAGA! Posypały się kolejne terminy egzaminów w Ministerstwie Infrastruktury

Kurs świadectwa energetyczne egzamin terminyKolejne terminy egzaminów już wyznaczone! Jest ich aż dziewięć!
Ministerstwo Infrastruktury wyznaczyło kolejne terminy egzaminów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową.

Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków)
- do dnia 20 lutego 2009 r.

Drugi etap postępowania (egzamin)
- część pisemna egzaminu: w dniu 23 marca 2009 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 6 kwietnia 2009 r.

Następne terminy>>

Miejsce egzaminu - Warszawa.

Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego - 160 zł. Wysokość opłaty za egzamin - 640 zł.
Więcej szczegółów>>

Kursy świadectwa energetyczne

Kursy świadectwa energetyczne Warszawa Rozpoczynamy nabór na kolejną edycję szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Ukończenie naszego kursu i zdanie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury otworzy możliwość sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Zdobyte uprawnienia mogą być dodatkowym źródłem dochodów dla osób związanych z budownictwem lub nieruchomościami.

Miejsce szkolenia - Warszawa.
Szczegółowe informacje o kursach i zapisach znajdą Państwo w zakładce Kursy świadectwa energetyczne.

Kolejna edycja szkolenia rozpoczyna się 7 marca 2009. Zapraszamy również do pozostałych grup.
Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

List otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie świadectw energetycznych

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP Jako środowisko instytucji, fundacji, stowarzyszeń i ekspertów od lat zajmujących się problematyką efektywności energetycznej zwracamy się do Pana Premiera z postulatem podjęcia pilnych działań, które spowodują, że system świadectw energetycznych będzie mógł rzeczywiście służyć podnoszeniu efektywności energetycznej.


List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP
Pana Donalda Tuska


Szanowny Panie Premierze,

Unia Europejska na podstawie zatwierdzonych Dyrektyw i programów prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej sektora komunalno-bytowego, którego zużycie szacuje się na 40% całkowitego bilansu energii. Działania te są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem energetycznym i redukcją emisji CO2. Jednym z elementów tego planu jest wprowadzenie w krajach Unii świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych. System świadectw energetycznych w Polsce wprowadzony z dniem 1.01.2009 nie realizuje celów przyjętych przez Unię Europejską oraz nie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i ochrony środowiska. Wdrażająca w Polsce Dyrektywę 91/2002/WE ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych w chwili sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Zapisy ustawy nie przewidują sankcji za niedotrzymanie obowiązku wykonania świadectwa, co zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury oznacza, że świadectwa będą wykonywane wyłącznie na życzenie zainteresowanych, zatem można uznać, że Dyrektywa, w tej części, nie została de facto w Polsce wdrożona. W wymienionej ustawie nie przewidziano żadnych form ewidencji, ani weryfikacji poprawności wykonanych świadectw, co spowoduje brak ich przydatności do podstawowego celu, jakim miała być możliwość porównywania jakości energetycznej różnych budynków. Ustawa nie wprowadza mechanizmów dających możliwość oceny skutków funkcjonowania systemu certyfikacji oraz świadomego i właściwego kształtowania polityki i działań w zakresie efektywności energetycznej w gospodarce... więcej>>

Świadectwa energetyczne – informacja dla inwestorów, nabywców lub najemców

Świadectwo energetyczne Od 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Gdzie szukać osób uprawnionych do sporządzania świadectw? Oto kilka rad:

Po pierwsze: jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Przepisów tych nie stosuje się do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy, budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Po drugie: kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy, budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Po trzecie: kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli w myśl postanowień ustawy - Prawo budowlane (Art. 5 ust. 8):
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
- nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej będą mogły sporządzić osoby, które ukończą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzaminy przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne ze zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Po czwarte: gdzie szukać specjalisty?

Zainteresowani znajdą osoby uprawnione do sporządzania świadectw wśród posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Osoby uprawnione najczęściej należą do izb samorządu zawodowego i do stowarzyszeń naukowo-technicznych. Specjalistę, który sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej można odnaleźć w ten sam sposób, jak projektanta, przy zachowaniu tych samych podstawowych zasad. Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy o rynku świadczących te usługi będzie informacja o wykonywaniu określonych usług zamieszczana, przez samych uprawnionych, w ogłoszeniach oraz na stronach internetowych.

Ważne: osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nie musi być członkiem izby samorządu zawodowego. Ustawa nie określa obowiązku członkostwa w izbie. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

źródło: mi.gov.pl

Kurs świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne kurs Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w szkoleniu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury będzie dawało możliwość sporządzania świadectwa energetycznego budynku.

Zdobyte uprawnienia mogą być dodatkowym źródłem dochodów dla osób związanych z budownictwem lub nieruchomościami.

Kursy organizowane są w Warszawie.
Szczegółowe informacje o kursach i zapisach znajdą Państwo w zakładce Kurs świadectwa energetyczne.

Kolejna edycja szkolenia rozpoczyna się 14 lutego 2009. Zapraszamy również do pozostałych grup. Aby sporządzać świadectwa energetyczne kurs rozpocznij juz teraz!
Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

Odpowiedzialność karna osób odpowiedzialnych za sporządzenie lub posiadanie świadectw energetycznych budynków

Sankcje za brak świadectwa energetycznego budynku W myśl przepisu art. 5 ustawy „Prawo budowlane" należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, w szczególności projektowanego (art. 5 ust. 3) i oddawanego do użytkowania (art. 57 ust. 1 pkt 7) oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi (art. 63a).

Niewykonanie tego obowiązku podlega odpowiedzialności karnej jako wykroczenie z art. 93 ustawy „Prawo budowlane" (DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118):

1) odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 pkt 1 stanowi, że kto: przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5, czyli także ust. 3-6 dotyczących sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej podlega karze grzywny;

2) odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 pkt 8 stanowi, że kto: nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 (kontroli kotłów) i art. 62 ust. Ib, (kontroli instalacji grzewczej z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat), podlega karze grzywny. Kary za wykroczenia wynikające z art. 93 orzeka organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 94 „Prawa budowlanego", na podstawie ustawy „Kodeks wykroczeń" (DzU z 1998 r. Kr 113, poz. 717), zgodnie z art. 95 „Kodeksu postępowania" w sprawach o wykroczenia (DzU z 2001 r. Nr 106, poz. 1148).

źródło: "Polski Instalator" 10/2008

Jest metodologia! Wczoraj (6.11.2008) Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Ostateczna metodologia obliczeń umożliwi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Podpisane rozporządzenia to:
- Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i życzymy przyjemnej lektury.

Podpisane rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, wraz z jednoczesnym znowelizowaniem dwóch istniejących rozporządzeń Ministra Infrastruktury: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowi wypełnienie ustaleń Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W rezultacie wiadomo już jak wykonać certyfikat energetyczny.

Przyjęty w rozporządzeniu wzór świadectwa energetycznego budynku obejmuje niezbędny zakres informacji dla jego użytkowników oraz ewentualnej ewidencji (rejestru) i kontroli jakości wykonywanych świadectw. Rozporządzenie określa też metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie do mieszkania, metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej dla pozostałych typów budynków oraz określa zasady postępowania przy sporządzaniu charakterystyki energetycznej w przypadku budynków o funkcjach mieszanych. Czytaj więcej o metodologii>>

źródło: mi.gov.pl

Programy do sporządzania świadectw energetycznych

Programy do certyfikacji Wkrótce na naszej stronie pojawi się dział "Programy do certyfikacji".
Będą w nim przedstawiane programy wspomagające wykonanie świadectw energetycznych i audytów. Każdy program do sporządzania certyfikatów energetycznych będzie szczegółowo opisany. Zaprezentujemy tylko najlepsze programy do wykonywania świadectw. Juz teraz przygotowaniu jest kilka programów do wystawiania świadectw energetycznych.
Zapraszamy wkrótce do odwiedzenia działu dotyczącego programów do obliczania świadectw charakterystyki energetycznej.

Protest PIIB. Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej

Protest PIIB przeciwko nieuwzględnieniu w nowej wersji nowelizacji Prawa budowlanego, niektórych istotnych wniosków zgłaszanych w ogólnopolskich konsultacjach społecznych przez środowiska inżynierskie PIIB w liście (17 września 2008) do ministra infrastruktury zaprotestowała przeciwko nieuwzględnieniu w nowej wersji nowelizacji Prawa budowlanego dotyczącej sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, niektórych istotnych wniosków zgłaszanych w ogólnopolskich konsultacjach społecznych przez środowiska inżynierskie.

Oto jego treść:

Szanowny Pan Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury

W imieniu środowiska projektantów i wykonawców budowlanych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa wyraża uznanie dla podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury inicjatywy zmiany ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności dla kierunku i uzasadnienia proponowanych zmian.

Jesteśmy uczestnikami prowadzonych konsultacji społeczno-środowiskowych o niespotykanej dotąd skali. Te bezprecedensowe, obejmujące cały kraj spotkania stwarzają możliwość przygotowania projektu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie budowlanym i odbiorców tego rodzaju usług. Wyrażamy głęboką nadzieję, że efektem wspólnych prac będzie projekt powszechnie akceptowalny uwzględniający specyfikę branży.

Rekapitulacją tych konsultacji środowiskowych jest tekst projektu z dnia 5 września 2008 r. Z satysfakcją rejestrujemy fakt uwzględnienia w w/w projekcie niektórych postulatów zgłoszonych przez nasz samorząd w toku konsultacji. Wyrażamy nadzieję, że efekt współpracy w toku dalszych prac będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

W powyższym kontekście tym większe zdziwienie budzić musi sposób postępowania... więcej>>

Kto będzie mógł wystawić takie świadectwo?

Kto będzie mógł wystawić świadectwo energetyczne?Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta, ważnym 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel. Do sporządzania świadectw uprawniona będzie automatycznie zgodnie z ustawą grupa osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania - około 80 tys. osób. Do tego dojdzie grupa osób, które przeszkolą się i zdadzą egzamin. Ponadto w II połowie 2009 r. zakończy się pierwsza edycja studiów podyplomowych (na uczelniach z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem) uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane.

W myśl postanowień ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373), świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; 3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (kursy świadectwa energetyczne szkolenia). Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje nie mniej niż roczne studia podyplomowe w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

źródło: mi.gov.pl (artykuł z dnia 8.10.2008)

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (potocznie certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny)?

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w certyfikatach, właściciele, najemcy, użytkownicy będą mógli określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od stycznia 2009 certyfikat będzie obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

źródło: mi.gov.pl (artykuł z dnia 3.06.2008)


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi certyfikat energetyczny
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.


R E K L A M A