Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

List otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie świadectw energetycznych

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP Jako środowisko instytucji, fundacji, stowarzyszeń i ekspertów od lat zajmujących się problematyką efektywności energetycznej zwracamy się do Pana Premiera z postulatem podjęcia pilnych działań, które spowodują, że system świadectw energetycznych będzie mógł rzeczywiście służyć podnoszeniu efektywności energetycznej.


List otwarty do Prezesa Rady Ministrów RP
Pana Donalda Tuska


Szanowny Panie Premierze,

Unia Europejska na podstawie zatwierdzonych Dyrektyw i programów prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej sektora komunalno-bytowego, którego zużycie szacuje się na 40% całkowitego bilansu energii. Działania te są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem energetycznym i redukcją emisji CO2. Jednym z elementów tego planu jest wprowadzenie w krajach Unii świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych. System świadectw energetycznych w Polsce wprowadzony z dniem 1.01.2009 nie realizuje celów przyjętych przez Unię Europejską oraz nie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i ochrony środowiska. Wdrażająca w Polsce Dyrektywę 91/2002/WE ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych w chwili sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Zapisy ustawy nie przewidują sankcji za niedotrzymanie obowiązku wykonania świadectwa, co zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury oznacza, że świadectwa będą wykonywane wyłącznie na życzenie zainteresowanych, zatem można uznać, że Dyrektywa, w tej części, nie została de facto w Polsce wdrożona. W wymienionej ustawie nie przewidziano żadnych form ewidencji, ani weryfikacji poprawności wykonanych świadectw, co spowoduje brak ich przydatności do podstawowego celu, jakim miała być możliwość porównywania jakości energetycznej różnych budynków. Ustawa nie wprowadza mechanizmów dających możliwość oceny skutków funkcjonowania systemu certyfikacji oraz świadomego i właściwego kształtowania polityki i działań w zakresie efektywności energetycznej w gospodarce. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie metodyki sporządzania świadectw wybrano bardzo nieczytelną formę prezentacji oceny energetycznej budynku, w postaci kilku niejasnych wskaźników liczbowych. Są one niezrozumiałe dla właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych i budynków, a więc nie zrealizują celu jakiemu ma służyć wprowadzenie świadectw energetycznych budynków. Rozporządzenie w sprawie metodyki wykonywania świadectw energetycznych zawiera tak dużą liczbę wad merytorycznych i istotnych nieścisłości, że wątpliwa staje się możliwość i zasadność stosowania go w praktyce z uwagi na konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do budynków nowych oddawanych do użytkowania po 1 stycznia 2009 r. W procesie wdrażania Dyrektywy nie podjęto realizacji żadnych działań, ani kampanii w zakresie informacji i promocji. Obowiązek wykonania świadectw traktowany jest powszechnie jako "wymysł unijnych biurokratów", czy "ukryty podatek", co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Powoduje to na starcie funkcjonowania systemu niepowetowane szkody w postrzeganiu idei oceny energetycznej budynków i podważa fundamenty niekwestionowanej konieczności podnoszenia efektywności wykorzystania energii w budownictwie i gospodarce. Wprowadzeniu systemu świadectw energetycznych towarzyszyła nowelizacja wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków obniżając je w sposób znaczący, co jest ewenementem w skali UE. Należy to uznać za całkowicie niezrozumiałą i niewłaściwą decyzję podjętą wbrew interesom społecznym i gospodarczym Polski. Ponowna nowelizacja tych wymagań jest jednym z najpilniejszych zadań. Jako środowisko instytucji, fundacji, stowarzyszeń i ekspertów od lat zajmujących się problematyką efektywności energetycznej zwracamy się do Pana Premiera z postulatem podjęcia pilnych działań, które spowodują, że system świadectw energetycznych będzie mógł rzeczywiście służyć podnoszeniu efektywności energetycznej. Naszym zdaniem są to w szczególności: nowelizacja rozporządzenia w sprawie metodyki sporządzania świadectw wprowadzająca ocenę w formie energetycznych klas budynków i lokali mieszkalnych oraz eliminująca wszystkie stwierdzone w nim braki i błędy, podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian w Prawie Budowlanym wprowadzających realny obowiązek wykonywania świadectw zgodnie z postanowieniami Dyrektywy oraz zmian wprowadzających obowiązek ewidencji i weryfikacji sporządzanych świadectw, podjęcie inicjatywy w celu doprowadzenia wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce do standardów zbliżonych do standardów w UE, a przede wszystkim do poziomu odpowiadającego żywotnym potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji różnorodnych zobowiązań Polski w ramach UE w zakresie ochrony klimatu i wzrostu efektywności energetycznej, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do całego społeczeństwa, wyjaśniającej cele, zasady i korzyści związane z wprowadzeniem świadectw energetycznych. Niniejszy list kierujemy na ręce Pana Premiera gdyż nasze dotychczasowe próby zmierzające do zwrócenia uwagi na powyższe problemy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Biorąc pod uwagę fakt, że wdrożenie tej Dyrektywy stanowi jeden z elementów wielu współzależnych działań UE na rzecz poprawy efektywności energetycznej, spójne działanie w tym zakresie wszystkich krajów jest niezwykle istotne. Wiedząc o osobistym udziale Pana Premiera w procesie negocjacji Pakietu Klimatycznego na poziomie UE uważamy, że waga poruszanych w niniejszym piśmie problemów jest Panu bliska. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie możliwe podjęcie niezbędnych działań w celu realizacji rzeczywistego, a nie pozornego zwiększenia efektywności energetycznej w polskiej gospodarce. Jednocześnie chcielibyśmy zadeklarować gotowość pomocy, współpracy i poparcia w zakresie rozwiązywania poruszanych problemów.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.