Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.




ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Perspektywy niesione przez ustawę o efektywności energetycznej i nowy zawód audytora

Łatwiej o pieniądze na ocieplanie budynków

Wraz z wdrożeniem Ustawy o efektywności energetycznej (uee), w branży energetycznej pojawi się nowy zawód - audytor efektywności energetycznej. Czy specjalność ta przyniesie pozytywne rozwiązania dla sektora budowlanego? Jakie są ryzyka, plusy i minusy związane z zawodem audytora?

Według z art. 29 projektu ustawy, audytorem może zostać osoba spełniająca kilka podstawowych warunków. Musi posiadać zdolność do czynności prawnych, czyli mieć ukończone 18 lat oraz korzystać z pełni praw publicznych. Potencjalny audytor nie może być skazany za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu (np. kradzież), wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu (np. „pranie” pieniędzy), obrotowi pieniędzy i papierów wartościowych lub dopuścić się przestępstwa skarbowego. Dodatkowo kandydat powinien posiadać tytuł magistra studiów o kierunku technicznym, przejść odpowiednie szkolenie dla audytorów, aby w konsekwencji móc pozytywnie zdać egzamin państwowy.

Zapoznaj się z treścią projektu wprowadzającego świadectwo efektywności energetycznej:
Projekt Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 8 kwietnia 2010

Ustanowienie nowej profesji, jakim będzie zawód audytora efektywności energetycznej jest krokiem naprzód w realizacji podnoszenia efektywności energetycznej naszego kraju. Dziś brak jest wyspecjalizowanego zawodu eksperta z dziedziny właśnie efektywności energetycznej. Niesformalizowany zawód audytora energetycznego i szeroki dostęp do certyfikacji energetycznej niestety nie służy zawodowemu rozwojowi grup związanych bezpośrednio z doradztwem energetycznym, jak i rozbudowaniu rynku takich usług.

W odróżnieniu od certyfikatora, audytor może zostać zawieszony w wykonywaniu swoich uprawnień w przypadku sporządzenia audytu efektywności energetycznej zawierającego oczywiste i rażące błędy. Jednakże nie może on utracić prawa do zawodu w wyniku takiego działania. Może to nastąpić wyłącznie na skutek wykreślenia go z rejestru audytorów. Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie na wniosek audytora, lub z powodu prawomocnego wyroku pozbawiającego go praw publicznych, zakazującego wykonywania zawodu lub też skazującego za umyślnie popełnione przestępstwo gospodarcze.

Kluczową kwestią pozostaje jednak odpowiedzialność cywilna audytora za wykonane audyty efektywności energetycznej. Należy zauważyć, że ta grupa zawodowa nie jest, w odróżnieniu od certyfikatorów, objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC. – Ma to szczególne znaczenie w świetle art. 36 ust. 2 pkt. 3, który przewiduje możliwość nałożenia przez Prezesa URE kary w wysokości do 20 tys. euro na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej – mówi Wojciech Andrzejewski z Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy. Kara związana jest w tym przypadku z podaniem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji przy zawiadamianiu Prezesa URE o zakończeniu inwestycji. Zgodnie z art. 22 ust. 4 pkt. 2 część zawiadomienia stanowi audyt efektywności energetycznej.

Biorąc pod uwagę powyższą kwestię, należy zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia dla audytorów. Wynika to z możliwości żądania przez inwestora odszkodowania od audytora, w przypadku sporządzenia wadliwego audytu – komentuje Andrzejewski.

Uzasadnione jest to rolą audytora, który w procesie modernizacji ma ogromne znaczenie. Wykonuje on audyt efektywności energetycznej wskazując rozwiązania optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji modernizacji, a tym samym dostarcza informacji na temat oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Pierwszy audyt jest niezbędny do złożenia dokumentów umożliwiających uczestnictwo w przetargu mającym wyłonić przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (art. 20 ust. 1 uee). Kolejny raz audyt sporządzany jest jako forma kontrolna, potwierdzająca oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji danej inwestycji. Warto zauważyć, że każdy z dokumentów, musi wykonać inny specjalista, co wpływa na niezależność ekspertyz. - Nie ulega wątpliwości, że na fali rozmów oraz prac nad utworzeniem uee, wśród społeczeństwa wzrasta świadomość na temat polityki termomodernizacji, wymiany sieci ciepłowniczej czy innych zmian, co idzie w parze z konkretnymi działaniami zmierzającymi do racjonalizacji zużycia energii i ciepła przez instytucje publiczne, gospodarcze czy osoby fizyczne.

Dodatkowo projekt ustawy reguluje także kwestię nabywania, umarzania i obrotu giełdowego świadectw efektywności energetycznej zw. białymi certyfikatami, która nierozerwalnie złączona jest z audytem energetycznym. Jest to jeden z elementów mających na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Wszystkie przywołane kwestie świadczą jedynie o tym, że w świetle polskiego prawa, jak również w toku prac nad wdrożeniem postanowień unijnych w ramach uee ważne jest, aby stworzono prawo pozwalające na rzeczywistą oszczędność energii. Ustanowienie zawodu audytora jest niewątpliwie jednym z czynników potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej ustawy.

Audyt energetyczny opracowuje się w celu określenia zakresu i parametrów technicznych oraz ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokument wskazuje na rozwiązania optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji modernizacji i tym samym oszczędności energii, stanowiąc jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Korzyści wypływające z przeprowadzenia audytu są z praktycznego punktu widzenia nie do przecenienia. - Dzięki informacjom zawartym w rekomendacji poaudytowej, a więc krótkim opisie zadań inwestycyjnych, szacunkowym poziomie przedsięwzięć i okresie wykonania poszczególnych działań czy stopy zwrotu kosztów modernizacji, łatwiej stwierdzić jakie zmiany są potrzebne, by oszczędzić pieniądze.

Audyt energetyczny to nie tylko rzetelna informacja na temat tego, które obszary mogą przynieść oszczędność, ale również warunek uzyskania sfinansowania inwestycji w formie premii termomodernizacyjnej. O dofinansowanie termomodernizacji obiektu budowlanego można starać się również w ramach dotacji i pożyczek z Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestnicząc w konkursach EkoFunduszu, lub też poprzez wykorzystanie mechanizmów finansowych dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju.

Zapoznaj się z treścią projektu wprowadzającego świadectwo efektywności energetycznej:
Projekt Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 8 kwietnia 2010
Skomentuj na forum>>


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
W trybie weekendowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Audyt Termomodernizacyjny
W trybie tygodniowym:
Świadectwa Energetyczne (Warszawa)
Świadectwa Energetyczne i Audyt
Ponadto:
Repetytorium do Egzaminu
Kurs dla Inżynierów z uprawnieniami
Rekrutacja studia podyplomowe:
Audyt Energetyczny i Certyfikacja

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.