Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868

Audyt energetyczny - definicje i informacje podstawowe

Audyt energetyczny Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Natomiast przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Za przedsięwzięcie remontowe uznaje się:
- remont budynków wielorodzinnych
- wymianę w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
- przebudowę budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
- wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Jednakże pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojęciu audyting energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii. [Norwisz Jan, Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004]

Ustawa Termomodernizacyjna i jej działania

Ustawa TermomodernizacyjnaPrzez 9 lat wspierania przedsięwzięć modernizacyjnych przyznano 9.106 premii na kwotę ponad 498 mln zł. Z tego wypłacono ponad 6.220 premii o łącznej wartości 319 mln zł. Skala działań termomodernizacyjnych wciąż rośnie. W 2007 roku przeznaczono na fundusz termomodernizacyjny aż 270 mln zł, a na 2008 rok ponad 280 mln zł.

Większość, bo aż 85% wniosków składanych w przeciągu 9 lat dotyczyła budynków wielorodzinnych. Jedynie 8% podmiotów starających się o premię reprezentowało budynki użyteczności publicznej. Dane te dowodzą, że ustawa dedykowana jest głównie zarządcom i administratorom wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane przez nich inwestycje mogą doprowadzić nawet do 50% oszczędności aktualnych kosztów ogrzewania.

Nowa ustawa - nowe ustalenia

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podstawowym celem jest wsparcie finansowe działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii w budynkach. Podstawowa różnica sa rodzaj premii przyznawanych w ramach ustawy.

Premia termomodernizacyjna to premia na spłatę części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aby ją uzyskać należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Ten rodzaj premii przysługuje każdemu właścicielowi lub zarządcy budynku, dlatego będą się mogły o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość premii termomodernizacyjnej to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie może jednak wynosić więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Z kolei premia kompensacyjna to forma rekompensaty celowej dla właścicieli budynków mieszkalnych z tzw. lokalami kwaterunkowymi. Została stworzona dla tych, którzy z powodu czynszu regulowanego nie mogli zadbać o należyty stan techniczny budynku. Może się o nią ubiegać osoba fizyczna, która 25 kwietnia 2005 roku była właścicielem budynku mieszkalnego. Wysokość premii to iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia (modernizacji czy remontu) i kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia związane z czynszem regulowanym.

Inną formą dofinansowania jest premia remontowa, którą można przeznaczyć na naprawę i modernizację najstarszych budynków wielorodzinnych (użytkowanych przed 14 sierpnia 1961 roku). Warunkiem jej uzyskania jest osiągniecie podczas remontu oszczędności energii cieplnej. Mogą się o nią ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoby fizyczne. Pieniądze uzyskane z premii będzie można przeznaczyć na m.in. remont balkonów czy okien. Maksymalna wysokość tego dofinansowania to 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Podstawowe założenie nowej ustawy

Podstawowym założeniem ustawy jest wsparcie modernizacji budynków nieefektywnych energetycznie. Określa, jakie rodzaje budynków podlegają ustawie oraz jakie cele ma osiągnąć przedsięwzięcie w zależności od zakresu modernizacji czy remontu oraz rodzaju budynku. W tym celu musi zostać wykonany audyt energetyczny budynku ze szczegółowymi informacjami na temat:
- dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
- dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL,
- ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku audytu remontowego zawierać on powinien:
- dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego,
- dane inwestora, w tym dal osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL,
- kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym,
- wskazanie rzeczowego zakresu prac,
- plan robót remontowych,
- wskazanie zakresu prac remontowych ujętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym,
- dokumenty określające szacowane koszty przedsięwzięcia.

Premia termomodernizacyjna

Działania mają na celu uzyskanie tzw. premii termomodernizacyjnej, czyli spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pod warunkiem, że nie przekroczy 16% łącznych poniesionych kosztów i jednocześnie dwukrotności rocznych oszczędności koszt ów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia przyznawana jest pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, o co najmniej 10%,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energie w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego, o co najmniej 15%,
- zmniejszenie rocznych strat energii, o co najmniej 25%,
- zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o co najmniej 20%,
- zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokiej kogeneracji.

Premia remontowa

Premia remontowa odnosi się tylko i wyłącznie do obiektów będących budynkami wielorodzinnymi sprzed dnia 14 sierpnia 1961 roku. Przyznanie premii remontowej uzależnione jest od kilku czynników, m.in.:
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię, o co najmniej 10%,
- wskaźnik kosztu przedsięwzięcia ma wartość pomiędzy 0,5 a 0,7 (dla wskaźnika większego od 0,3 zmniejszenie zapotrzebowania na energie o co najmniej 25%).

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię

Premia kompensacyjna

Osobnym elementem finansowania jest premia kompensacyjna – przyznawana jest ona inwestorowi będącemu osoba fizyczna, który od dnia 25 kwietnia 2005 roku był właścicielem budynku mieszkalnego lub został spadkobierca budynku mieszkalnego. Jednakże premia kompensacyjna przyznawana jest jednorazowo dla jednego budynku. Premia kompensacyjna może zostać przeznaczona tylko na spłatę kredytu na potrzeby przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego.

Wniosek o premię kompensacyjną składa się wraz z wnioskiem o premie remontową.

Jak tanio i skutecznie przeprowadzić termomodernizację?

Termomodernizację można sfinansować na 2 sposoby:
- z własnej kieszeni,
- korzystając z premii termomodernizacyjnej.

Drugi sposób jest oczywiście bardziej opłacalny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Część inwestycji jest więc finansowana z budżetu Państwa.

Aby skorzystać z premii termomodernizacyjnej, należy zaciągnąć kredyt bankowy na wykonanie termomodernizacji w jednym z banków komercyjnych, współpracujących z BGK.
- wysokość kredytu do 80% wartości inwestycji,
- okres spłaty maksimum 10 lat.

Co zyskujemy?
Uzyskana od BGK premia termomodernizacyjna wynosi 25% wartości zaciągniętego kredytu. Premia ta jest przekazywana inwestorowi natychmiast po zakończeniu prac wykonawczych i przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego kredytu. W efekcie dzięki premii termomodernizacyjnej inwestorowi pozostaje do spłaty zaledwie 75% wartości zaciągniętego kredytu. Poza premią termomodernizacyjną zyskujemy znacznie więcej: znacznie niższe rachunki za ogrzewanie c.o. i c.w.u. oraz wyższy komfort cieplny.

Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Czym jest audyt energetyczny?

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:
- inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
- stwierdzenie, na jakie sposoby termomodernizacja budynku może być przeprowadzona,
- ocenę opłacalności każdej z metod,
- wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Kto powinien przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnej to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczna jest termowizja, konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzę jest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym.

Informacje o szkoleniach >>


R E K L A M A


R E K L A M A

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.