Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości. My wykonamy je dla Ciebie. Zapraszamy również na kursy i szkolenia.

Masz pytania?
Napisz do nas:
marcinoselka@gmail.com
lub zadzwoń:
+48 506 929 868
ZAMÓW ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.

Jaki wpływ na ceny nieruchomości mają świadectwa energetyczne?

Ich wprowadzenie umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Jakie są korzyści wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji budynków?

System oceny charakterystyki energetycznej budynków powinien motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Że tak może być, świadczą m.in. prace Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Prowadzona przez nią pilotażowo certyfikacja mieszkań i domów wprowadziła nowe mechanizmy do procesu inwestycyjnego. Stała się częścią strategii marketingowej deweloperów działających w rejonie Wrocławia i nie jest przez nich traktowana jako przymus prawny. Współpraca specjalistów reprezentujących wspomnianą agencję z deweloperami przyniosła znaczną poprawę standardów energetycznych projektowanych domów. Ograniczenie zużycia energii w nowych budynkach, a więc i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza na ciepło, sięgało w objętych pracami obiektach od 20 do nawet 60 procent. Dotyczyło to obiektów nowych, oddawanych do użytku.

Czy certyfikacja będzie trudniejsza w przypadku budynków i mieszkań nowych czy używanych?

Świadectwo energetyczne dla budynku nowego będzie uzupełnieniem, rozszerzeniem jego projektu budowlanego. Trudności sporządzania certyfikatów energetycznych będą oczywiście wzrastały wraz z ewentualnym skomplikowaniem technicznym budowli, stosowaniem nietypowych rozwiązań konstrukcji i systemów instalacyjnych.

W przypadku budynków już użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych), brak danych nt. szczegółowych rozwiązań, użytych materiałów itp.

W ustawie znalazły się ważne dla certyfikacji mieszkań postanowienia, że w przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku. Pozwoli to znacznie ograniczać liczbę obowiązkowych świadectw energetycznych.

Kto może wystawić świadectwo?

Certyfikat energetyczny, nazywany również świadectwem energetycznym lub paszportem energetycznym będą mogli sporządzić upoważnieni specjaliści z branż budowlanych i instalacyjnych mający aktualne uprawnienia do projektowania w budownictwie, absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz absolwenci specjalistycznych kursów; ci ostatni będą musieli potwierdzić zdobyte kwalifikacje egzaminem organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do wejścia systemu certyfikacji w życie zostało niewiele czasu. Bardzo trudno w tak krótkim czasie wdrożyć dokładną metodę oceny energetycznej oraz dostatecznie przygotować licznych specjalistów. Natomiast opanowanie uproszczonej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej, opracowanej m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej, nie powinno stanowić problemu dla projektantów budynków, którzy od kilku lat stosują w praktyce obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło, a którzy wobec setek tysięcy transakcji sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali rocznie są jedyną grupą zawodową mogącą podołać wyzwaniu wydawania świadectw energetycznych w tak masowej skali. Przedstawiciele ITB przewidują, że wiedzę niezbędną do stosowania opracowanej w tym instytucie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej ta grupa zawodowa mogłaby uzupełniać w ramach kilkudniowych szkoleń.

Nie brakuje opinii, że wprowadzenie certyfikatów energetycznych to kolejny biurokratyczny wymóg, który tylko niepotrzebnie skomplikuje nam życie, a tak naprawdę niczemu nie służy.

Tymczasem dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków ma głębokie uzasadnienie. Została oparta na pilotażowych badaniach i przekonaniu, że ocena energetyczna poszczególnych budynków czy mieszkań skłoni użytkowników do działań energooszczędnych. Z tego zaś wyniknie znaczne ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. W dłuższej perspektywie czasu postępowanie takie wpłynie na globalne obniżenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ma to być ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne państw i regionów oraz powstrzymującym ocieplenie klimatu. Tak więc określanie charakterystyki energetycznej budynków powinno przynieść zarówno korzyści ich właścicielom i użytkownikom budynków, jak i społeczeństwom poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej. Zwłaszcza, że na cele związane z eksploatacją budynków w naszej strefie klimatycznej przypada około 40 procent całkowitego zużycia energii. Chodzi przede wszystkim o ogrzewanie.

źródło: Rzeczpospolita

Informacje o szkoleniach >>
Informacje o egzaminach państwowych >>


R E K L A M A


R E K L A M A

Historia certyfikacji energetycznej

26 stycznia 2009 · Terminy egzaminów są już znane!
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawił się komunikat o egzaminach dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

7 listopada 2008 · Rozporządzenie o metodologii obliczeń podpisane!
Minister Infrastruktury podpisał 3 rozporządzenia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

24 października 2008 · Ruszają zapisy na kursy do uprawnień
Miło nam ogłosić, że rozpoczęła się rekrutacja na kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania certyfikatów energetycznych.

15 października 2008 · Protest PIIB
Prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kaczmarek apeluje w liście do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o zmianę w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

18 września 2007 · Prawo budowlane określa kto sporządzi świadectwo
Sejm uchwala nowelizację Ustawy Prawo budowlane, mowa w niej o tym kto i od kiedy będzie mógł wydać świadectwo energetyczne.

16 grudnia 2002 · Unia wprowadza świadectwa energetyczne
Unia Europejska wprowadza Dyrektywę 2002/91/EC nakładającą na Polskę obowiązek wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej.